Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Herbaproducten

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Herbaproducten zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden getoond of toegezonden.

1.2. Het doen van een bestelling bij Herbaproducten houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Herbaproducten worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Herbaproducten worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Herbaproducten ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.

2.2 Herbaproducten is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Herbaproducten dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de cliënt dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Herbaproducten onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Herbaproducten heeft het recht om de cliënt, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

3.3 Betaling dient te geschieden per overboeking (vooraf) of via MultiSafepay.

3.4 Betaling per overboeking (vooraf) kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Herbaproducten.

3.5 Indien de cliënt met enige betaling in gebreke blijft, is Herbaproducten gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de cliënt binnen 8 dagen zijn order kosteloos annuleren.

3.7 Bij een overschrijding van een geldvordering is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Herbaproducten is de cliënt in kwestie een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Herbaproducten haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst factuurbedrag verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met Herbaproducten.

4.3 Op de door Herbaproducten geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van betreffende bestelling en is alleen van toepassing als het product niet voldoet aan de verwachtingen naar aanleiding van (telefonisch) verstrekte informatie en begeleiding via Herbaproducten. Indien de cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Herbaproducten schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Herbaproducten, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie (werk)dagen een nieuw product bij de cliënt wordt afgeleverd. Zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal in dat geval door Herbaproducten worden gedragen.

4.4 Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en de cliënt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliënt het volledige aankoopbedrag binnen vier weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken producten met retourformulier dient de cliënt dan wel op eigen kosten binnen 21 dagen, na factuurdatum, te retourneren.

4.5 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Herbaproducten verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Herbaproducten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Herbaproducten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Herbaproducten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Herbaproducten, dan wel tussen Herbaproducten en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Herbaproducten, is Herbaproducten niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Herbaproducten.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Herbaproducten worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Herbaproducten ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Herbaproducten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Herbaproducten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan Herbaproducten schriftelijk opgave doet van een adres, is Herbaproducten gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Herbaproducten schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Herbaproducten gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Herbaproducten deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Herbaproducten in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Herbaproducten vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Herbaproducten is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen, schriftelijk of per e-mail mail richten aan info@Herbaproducten.com.

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Nederland) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.